අපි ඩුබායි හි රබර් සහ ප්ලාස්ටික් ප්රදර්ශනයකට සහභාගී

1

2012 දී, අපි දින හයක් සඳහා ඩුබායි හි රබර් සහ ප්ලාස්ටික් ප්රදර්ශනය සහභාගි වූහ. මෙම කාලය තුළ

කාලය, අපි බොහෝ පැරණි පාරිභෝගිකයන් සමග සාකච්ඡා සහ නව ගනුදෙනුකරුවන් බොහෝ දැනගන්න ලැබිණ.


පශ්චාත් කාලය: ජූලි-23-2018