අපි රුසියානු පතල් කර්මාන්තය ප්රදර්ශනයකට සහභාගී

2

2015 දී, අපි 5 දින තුළ පුරා පැවැති මෙම රුසියානු පතල් කර්මාන්තය ප්රදර්ශනය, සහභාගී වූහ. තුළ

මෙම කාලය, අපි හමු නව ගනුදෙනුකරුවන් බොහෝ හා රුසියානු වෙළඳපොළ විවෘත සඳහා සූදානම් විය.


පශ්චාත් කාලය: ජූලි-23-2018