අපි ජර්මනියේ හැනොවර් කාර්මික ප්රදර්ශනය සහභාගි

3

වසර 2016 දී, අපි 5 දින තුළ සඳහා ජර්මනියේ හැනොවර් කාර්මික ප්රදර්ශනය සහභාගි වූහ. මෙම කාල සීමාව තුළ,

අප නව ගනුදෙනුකරුවන් බොහෝ දැන ගත්තේ, සහ යුරෝපීය වෙළඳපොළ විවෘත සඳහා සූදානම් විය.


පශ්චාත් කාලය: ජූලි-16-2018