අපි ගැන

නිංෙබෝ සන්ෂයින් රබර් හා ප්ලාස්ටික් TECH ෙකො. ලිමිටඩ්,

Ningbo Sunshine Rubber And Plastic Tech Co.,Ltd is Located In Ningbo Of Zhejiang Provinice,Which Is A National “Aaaa”Scenic Tour Area And Has Been Named As “Town Of Belt Industry In China”.

අප සමාගම 45000 Quare Meters.We තියෙනවද ලියාපදිංචි Capitalof Rmb15000000 තවද ආර්.එම්.බී. 15000000 ස්ථාවර වත්කම් ආවරණය, ඔවුන් බඳවා 300 වඩා වැඩි කම්කරු, 2005 දී ආරම්භ කරන ලදී.

අප සමාගම ප්රධාන වශයෙන් වාහක පටිය, V පටි, Tranmission පටි, වාහන මැට් නිපදවයි.