د روسیې د کانونو د صنعت په نندارتون کې ګډون وکړ چې موږ

2

په 2015 کال کې موږ د روسیې د کانونو د صنعت په نندارتون کې چې د 5 ورځو لپاره دوام وکړ، ګډون وکړ. په اوږدو کې

په دغه موده کې موږ سره وکتل څو د نویو پېرېدونکو او چمتووالي لپاره د روسیې د بازار د پرانيستلو.


ليکنه د وخت: Jul-23-2018