ജർമ്മനിയിൽ വച്ച് ഹാനോവർ വ്യവസായ പ്രദർശനം പങ്കെടുത്തു

3

2016-ൽ, ഞങ്ങൾ 5 ദിവസം ജർമനിയിൽ ഹാനോവർ വ്യവസായ പ്രദർശനം പങ്കെടുത്തു. ഈ കാലയളവിൽ,

ഞങ്ങൾ പല പുതിയ ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയാൻ ലഭിച്ചു യൂറോപ്യൻ വിപണി തുറക്കൽ ഒരുക്കങ്ങൾ.


പോസ്റ്റ് സമയം: ജൂലൈ-൧൬-൨൦൧൮