យើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍កៅស៊ូប្លាស្ទិចនិងទីក្រុងឌូបៃ

1

ក្នុងឆ្នាំ 2012 យើងបានចូលរួមតាំងពិព័រណ៍កៅស៊ូនិងប្លាស្ទិចសម្រាប់ទីក្រុងឌូបៃប្រាំមួយថ្ងៃ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ

រយៈពេលនេះយើងបានចរចារជាមួយអតិថិជនដែលមានអាយុច្រើននិងបានដឹងថាអតិថិជនថ្មីជាច្រើន។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-23-2018 កក្កដា