យើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែរុស្ស៊ី

2

នៅឆ្នាំ 2015 យើងបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មរ៉ែរុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល 5 ថ្ងៃ។ ក្នុងកំឡុងពេល

ពេលនេះយើងបានជួប អតិថិជនថ្មីជាច្រើននិងការរៀបចំសម្រាប់ការបើកទីផ្សារបានធ្វើឱ្យប្រទេសរុស្ស៊ី។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-23-2018 កក្កដា