យើងបានចូលរួមការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មនៅ Hanover នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

3

នៅឆ្នាំ 2016 យើងបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មនៅ Hanover នៅអាល្លឺម៉ង់ក្នុង 5 ថ្ងៃ។ ក្នុងអំឡុងពេលនេះ,

យើងទទួលបានដើម្បីដឹងថាអតិថិជនថ្មីជាច្រើននិងបានធ្វើការត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបើកទីផ្សារអឺរ៉ុប។


ពេលភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍:-16-2018 កក្កដា