અમે રશિયન ખાણકામ ઉદ્યોગ પ્રદર્શન હાજરી

2

2015 માં, અમે રશિયન ખાણકામ ઉદ્યોગ પ્રદર્શન છે, જે 5 દિવસ સુધી ચાલ્યું હાજરી આપી હતી. દરમિયાન

આ સમયગાળા, અમે મળ્યા રશિયન બજાર ખોલીને માટે ઘણા નવા ગ્રાહકો અને કરવામાં તૈયારીઓ.


પોસ્ટ સમય: જુલાઈ-23-2018