ما در این نمایشگاه صنعتی هانوفر در آلمان حضور داشتند

3

در سال 2016، ما در نمایشگاه صنعتی هانوفر در آلمان به مدت 5 روز حضور داشتند. در طول این مدت،

ما باید بدانند بسیاری از مشتریان جدید و آماده سازی برای باز کردن بازار اروپا ساخته شده است.


زمان ارسال: ژوئیه-16-2018